Contacte

Roger de Flor 276, Barcelona

Tel. 650 811 492

info@a-tic.org

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • Twitter - Black Circle

Consum Energètic

El repte

Reduïr el consum energètic de la vivenda en un 65%, assolint un nivell de confort alt.

Solucions

Estat actual

  • El 66% del consum energètic prové de la calefacció (47%) i l’ACS -aigua calenta sanitària- (19%) i, per tant, és on podem tenir major incidència.

 

  • Un 21% prove dels electrodomèstics però només depèn de la seva certificació energètica.

Solucions

Reducció de la demanda passiva

1. Aïllament de l’envolvent tèrmica: partint d'un habitatge sense cap tipus d'aïllament en parets i sostres i amb fusteries metàl·liques de vidres simples, en projecte col.loquem:

 

  • Suro natural: en planxes de 4cm de gruix, es tria per la seva baixa conductivitat tèrmica (K=0.039) i baixa energia incorporada 837 wh/Kg  (emprada en la seva producció), respecte els aïllaments convencionals.

  • Panells de fibres de fusta: 2 cm de gruix, permeten aïllar les parets de les zones on no podem perdre massa espai. Si bé la conductivitat tèrmica (K=0.043) s’apropa a la dels materials convencionals, l’energia incorporada és considerablement inferior.

  • Morter d'argila: aplicat sobre tots els aïllaments com a revestiment final, permet regular higrotèrmicament l’ambient de l’habitatge.

  • Fusteries de fusta: amb unes capacitats aïllants altes, tenen un baix impacte ambiental, essent FSC* i de procedència local. Els vidres són Climalit amb un factor solar de 0.4, el més alt pels vidres sense adquirir color. El conjunt té una transmitància tèrmica de U=1.6m² K/W, millorant àmpliament les condicions originals (U=2.5 m²K/W).Amb unes capacitats un baix impacte ambiental, essent FSC* i de procedència Els vidres són climalit amb un factor solar de 0.4, el més alt pels vidres sense agafar color. El conjunt té una transmitància tèrmica de U=1.6m2 K/W, mentre les antigues eren de 2.5.

2. Control domòtic: incorporat per al control estacional dels elements d’ombrejament -que evita sobreescalfaments (tendall) i pèrdues de temperatura (persianes)- i per a la gestió dels sistemes de climatització del pis, reduint sempre que és possible el consum sense perdre confort, per exemple a les nits.

Reducció de la demanda activa  (als punts de consum):

3. Sistema d’aerotèrmia per la climatització: es considera el sistema més eficient en el clima mediterrani, ja que extrau un 75% de l’energia de l’aire només requereix un 25% d’energia elèctrica. Com que no hi ha combustió, no generen residus ni fums de combustió contaminants.

A més, com funcionen amb elements de baixa temperatura, es col·loca terra radiant que a més de confortable, requereix aigua a 45℃ , enfront els 60℃ dels radiadors convencionals amb calderes de gas.

4. Electrodomèstics: es disposa d’aparells amb la certificació energètica A+++, la més alta al mercat, i s’impedeix la pèrdua d’eficiència energètica, per exemple, no panel.lant la nevera.

 

Generació elèctrica

5. Sistemes actius: tot i que s’ha deixat una preinstal·lació per plaques fotovoltaiques a la coberta de l’hivernacle, que cobririen el 25% de la demanda, s’han descartat perquè les polítiques actuals no permeten bolcar l’energia generada -i no consumida- durant el dia a la xarxa. L’opció d’acumular l’energia en bateries de liti, amb una duració limitada, no compensa l’impacte ecològic.

 

6. Font energètica: s’ha escollit com a font única l’electricitat, eliminant el gas de l’habitatge donat que actualment ja disposem d’electricitat de xarxes procedent de fonts renovables.