top of page

Consum Energètic

El repte

Reduïr el consum energètic de la vivenda en un 65%, assolint un nivell de confort alt.

Solucions

Estalvi energia. Sostenibilitat. Aerotermia

Estat actual

  • El 66% del consum energètic prové de la calefacció (47%) i l’ACS -aigua calenta sanitària- (19%) i, per tant, és on podem tenir major incidència.

 

  • Un 21% prove dels electrodomèstics però només depèn de la seva certificació energètica.

Solucions

Reducció de la demanda passiva

1. Aïllament de l’envolvent tèrmica: partint d'un habitatge sense cap tipus d'aïllament en parets i sostres i amb fusteries metàl·liques de vidres simples, en projecte col.loquem:

2. Control domòtic: incorporat per al control estacional dels elements d’ombrejament -que evita sobreescalfaments (tendall) i pèrdues de temperatura (persianes)- i per a la gestió dels sistemes de climatització del pis, reduint sempre que és possible el consum sense perdre confort, per exemple a les nits.

Reducció de la demanda activa  (als punts de consum):

3. Sistema d’aerotèrmia per la climatització: es considera el sistema més eficient en el clima mediterrani, ja que extrau un 75% de l’energia de l’aire només requereix un 25% d’energia elèctrica. Com que no hi ha combustió, no generen residus ni fums de combustió contaminants. 

4. Electrodomèstics: es disposa d’aparells amb la certificació energètica A+++, la més alta al mercat, i s’impedeix la pèrdua d’eficiència energètica, per exemple, no panel.lant la nevera.

 

Generació elèctrica

5. Sistemes actius: tot i que s’ha deixat una preinstal·lació per plaques fotovoltaiques a la coberta de l’hivernacle, que cobririen el 25% de la demanda, s’han descartat perquè les polítiques actuals no permeten bolcar l’energia generada -i no consumida- durant el dia a la xarxa. L’opció d’acumular l’energia en bateries de liti, amb una duració limitada, no compensa l’impacte ecològic.

 

6. Font energètica: s’ha escollit com a font única l’electricitat, eliminant el gas de l’habitatge donat que actualment ja disposem d’electricitat de xarxes procedent de fonts renovables.

bottom of page