top of page

Salut

El repte

Aconseguir un espai saludable, lliure de contaminació ambiental i radiacions per una banda i amb un alt grau de confort per l’altre, gràcies a la il.luminació natural, la zonificació tèrmica, aïllaments acústics i l’adaptabilitat de l’habitatge al pas del temps, entre d’altres factors.

 

Volem una casa sana perquè volem salut, benestar i qualitat de vida

Estat actual

Estudi geoambiental - planta EA.png

Confort i salut sostenible

Si bé l’habitatge gaudeix de la il·luminació natural i espais exteriors propis d’un àtic, la distribució de loft, impedeix cap tipus de zonificació tèrmica i aïllament acústic, així com poca adaptabilitat al canvi d’usos en el temps.

  • Radiacions: Mitjançant l’estudi geoambiental es troben radiacions artificials: camps magnètics, camps elèctrics i ones electromagnètiques; i radiacions naturals: una falla geològica i tres venes d’aigua, tal com s'indica al plànol

  • Contaminació ambiental: inicialment és baixa, ja que partim d’un habitatge pràcticament buit, on només resten envans, mobles fixos i sanitaris, i per tant poques fonts emissores contaminants. El problema sol ocasionar-se durant l’obra i en omplir-lo de mobles.​

Solucions

Estudi geoambiental

El nostre estudi geoambiental s’ha dut a terme seguint la Norma Tècnica de Mesurament en Bioconstrucció SBM 2015. Expliquem les mesures preses d’acord amb els resultats obtinguts:

  • Camps magnètics (baixes freqüències): només en teníem als transformadors dels llums i al forn, ambdós eliminats amb la reforma.

 

  • Camps elèctrics (altes freqüències): el valor més alt es troba a l’antic capçal del llit, a la mitjanera amb l’habitatge veí, el que ha comportat ressituar-lo a la paret del davant. Si no hagués estat possible, podríem  haver apantallat la mitjanera amb pintura de grafit connectada a terra.

 

  • Ones electromagnètiques: el camp més extrem es va detectar a la galeria, i s’ha controlat amb la disposició de vidres baix emissius. També n’hi havia davant les obertures del dormitori principal, i donat que hi dormim, a més dels vidres baix emissius es disposa de persianes per minimitzar-lo.

  • Pertorbacions geològiques (o alteracions tel·lúriques): són conseqüència de les discontinuïtats existents a l’escorça terrestre i poden generar alteracions al flux magnètic i radioactivitat procedents del nucli del planeta. A l’habitatge s’han trobat tres corrents d’aigua i una falla subterrània. El llit especialment, i el sofà, estan en zones lliures d’alteracions, per tal de garantir un bon descans.

Respecte els propis camps generats a l’interior, s’ha tingut especialment en compte el dormitori, que és on tenen una afectació major. Així doncs, s’han eliminat els interruptors i els endolls al capçal del llit, així com cables que travessin horitzontalment; per garantir el confort, disposem d’una pantalla domòtica de baix voltatge (5V) i un llum, transformador del qual s’ha col·locat al fals sostre fora l’habitació. La domòtica ens desconnecta el WiFi amb el “mode nit”. Aquesta s’ha cablejat per evitar qualsevol altre tipus d’ones.

VULL SABER MÉS:

La geobiologia és la ciència que investiga els efectes que tenen les radiacions a la salut dels éssers vius. A les nostres llars rebem radiacions, que no es veuen, però que poden afectar-nos: és la “contaminació invisible”. Mitjançant un estudi geoambiental podem conèixer els orígens d’aquestes radiacions, la seva tipologia, perillositat i establir mesures que redueixin o en neutralitzin els efectes.

 

Així podem aconseguir que els espais on passem més temps siguin espais saludables i lliures de radiacions. El dormitori esdevé especialment sensible,ja que no només hi passem un terç del dia dormint, sinó que és just el moment en que el cos descansa i repara les cèl·lules. Existeixen dos tipus de radiacions:

  • Les radiacions naturals generen variacions al camp magnètic i elèctric del nostre entorn i poden debilitar la nostre salut. Emanen de la terra i poden ser provocades per alteracions geofísiques (aigües subterrànies o falles geològiques), xarxes geomagnètiques (línies energètiques Hartmann i Curry) o radioactivitat ambiental. 

 

  • Les radiacions artificials són causades per l’acció humana i tenen suficient energia com per ionitzar la matèria i extreure electrons d’un àtom (ones microones electromagnètiques, ones d’alta freqüència o raigs X, per exemple). Vivim envoltats de radiacions artificials com les provocades per antenes de telefonia mòbil, antenes d’alta tensió, WiFi, electrodomèstics o torres elèctriques.

A- IMG_1587.jpg
A- IMG_1573.jpg
A- IMG_1579 mod.jpg
A- IMG_1571 mod.jpg

 

Qualitat de l'aire

 

 

L’actuació s’ha basat en la selecció de materials de construcció i mobiliari naturals, amb nivells baixos d’emissió de COV (compostos volàtils) o fins i tot reciclats, reduint al màxim l’emissió d’agents contaminants. Tot i que s’explica a l’apartat de materials*, cal destacar l’ús del revestiment de morter d’argila, la predominança de la fusta natural i l’ús de vernissos a l’aigua.

 

Per contra, s’han hagut de descartar materials d’ús quotidià com els aïllaments de poliuretà o llana de vidre, o qualsevol moble amb vernissos que continguin formaldehids, a títol d’exemple.

 

A més d’incentivar un entorn intern saludable, potenciem la ventilació natural, reduint els riscos per a la salut associats a la baixa qualitat de l’aire interior.

VULL SABER MÉS:

Un espai interior limitat i hermètic sempre es considerarà més contaminat que qualsevol ambient exterior, malgrat que la magnitud variï d’acord amb la freqüència de renovació de l’aire, la temperatura i la humitat entre d’altres factors.

L’equilibri natural de l’aire a la biosfera (a l’exterior), es veu alterat per fonts emissores als espais interiors, degut a agents contaminants perillosos per la salut dels usuaris. L’ alteració és major als interiors degut a que el volum d’actuació és molt menor. Els principals agents contaminants són:

Zonificació tèrmica

Tant el sistema de calefacció (terra radiant) com de refrigeració (aire per conductes) permeten l’ajust independent de temperatures a les tres zones principals de l’habitatge: zona nit, zona dia i “l’hivernacle”.

IMG_1504.jpg

Habitatges adaptables

Per tal de fomentar la construcció d’habitatges accessibles, flexibles i fàcilment adaptables per satisfer les necessitats canviants dels ocupants presents i futurs.

Per garantir la polivalència dels espais, la segona habitació pot estar lligada a la principal o ser independent, mitjançant un envà mòbil que garanteix les propietats acústiques dels espais i no afecta cap revestiment ni instal·lació.

_1093 _edited.jpg

 Il·luminació natural i d’alta freqüència

Totes les estances de l’habitatge disposen de llum natural i disposen de plans de treball ben il·luminats naturalment.

Pel que fa a la llum artificial, no s’han col·locat fluorescents, evitant qualsevol problema de salut relacionat amb el parpelleig d’aquest tipus d’il·luminació.

C- IMG_7114_edited.jpg

Aïllament acústic

En aquest aspecte s’ha treballat sobre tota l’envolvent de l’habitatge, trasdossant les parets perimetrals amb un aïllament de fibres de fusta i disposant planxes de suro sota el forjat, acabats amb morter d’argila.  Pel que fa al soroll d’impacte entre plantes, el mateix terra radiant disposa d’una solera constituïda per una capa de morter que cobreix els tubs.

Per altra banda, s’ha treballat en les separacions entre espais, disposant mantes acústiques a l’interior dels envans en sec, tant als de fusta massissa com als de Fermacell (“pladur ecològic”).

E-IMG_4697.jpg
bottom of page